Notater


Treff 151 til 200 av 1,979

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40» Neste»

   Notater   Linket til 
151 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HAUGE, Ida (I2657)
 
152 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. NOLL, Johanne (I2690)
 
153 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MØLLER, Lise (I2696)
 
154 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. LAGER, Åse (I2746)
 
155 4 barn AARRE, Solveig Karly (I2916)
 
156 4 barn (to sønner og to døtre). AARRE, Dagfinn Sten (I2299)
 
157 4 barn. BEYER, Johanna Colbjørnsen Munch (I918)
 
158 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MOXNESS, Linda Ruth (I2187)
 
159 4 barn. ORDING, Christina Theodora (I2311)
 
160 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. BRODTKORB, Gunvor (I2453)
 
161 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ARNTZEN, Else (I3358)
 
162 5 barn SCHØNING, Gustava Blom (I374)
 
163 5 barn ORDING, Johanne Gabrielle Gustava Andrea (I387)
 
164 5 barn MELLBYE, Helene Christiane Falsen (I459)
 
165 5 barn GUDE, Johanne Cathrine Kastrup (I477)
 
166 5 barn ROSING, Margery Wibe (I550)
 
167 5 barn RYE, Astrid Kielland (I1855)
 
168 5 barn HAUGE, Ruth A. (I2672)
 
169 6 barn BIE, Berte Gurine (I173)
 
170 6 barn BLOM, Charlotte Elisabeth Alberta (I378)
 
171 6 barn PETERSEN, Axeliane Marie (Mami) (I470)
 
172 6 barn SØMME, Anna (I472)
 
173 6 barn LUND, Eva (I1851)
 
174 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SCHOV, Karen M. (I2682)
 
175 6 barn LURA, Oline (I2853)
 
176 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MØLLERLØKKEN, Nina Alvilda Louise (I2408)
 
177 6 år gammel ble han satt han i skole i Stavanger.Det var hans ønske å bli sendt til sjøkadettakademiet. Da det imidlertid på grunn av farens formuesforhold ikke kunne bli noe av det, fortsatte han å gå på skole i Stavanger, mens han samtidig fikk undervisning i matematikk, fransk og tegni
ng. Han var flittig og begavet som elev.
1810 ble han sendt til Herulfsholm skole i Danmark, hvor det hadde lykkes få en friplass.
Han ble dimitert til København universitet og tok examen artium der 1816.
Skjønt han hadde ønsket i noen semestre å høre forelesninger ved dette universitetet, reiste han etter morens ønske hjem igjen til Stavanger.
Følgende år ble han immatrikulert ved universitetet i Christiania, og tok 1818 andeneksamen med laud prae ceteris.Han begynte så det teologiske studium, likesom han også gikk i det filologiske seminarium og fulgte forelesninger i filosofi, kjemi, engelsk og fransk. For økonomiens skyld ga han samtidig undervisning. Var således 1821-22 huslærer på Bogst
ad for Grev Wedel-Jarlsbergs to sønner, og kunde da yte sin bror Jan Theodor Kielland litt hjelp. Han sluttet seg til brødresosieteten i Christiania, og ble venn av dens forstander N. J. Holm.
Teologisk embedseksamen avla han november 1823 med karakteren haud illaudabilis, og fikk den samme karakteren for den homiletiske, men laud for den praktiske prøven.Han ble sogneprest til Finnø 29. mars 1824. Hadde her flere unge gutter i huset, for å forberede dem til artium, bl.a. den senere biskop Andreas Grimelund. "Både i kirke og på husbesøk søkte han å ruske folk opp av den egenrettferdighetens
søvn, hvori rasjonalismen dysset dem". Det ble vekkelse, og han begynte å holde oppbyggelse i prestegården, inntil biskopen nedla forbud, men gjennopptok dem under en ny biskop.
På Finnø fikk han i stand et sogneselskap, med seg selv som formann, og skaffet folk frøsorter o.a.
Han ble 2. mars 1837 utnevnt til sogneprest til Lyngdal. Også der nedla han et stort arbeid, bl.a. mot den overhåndtagende brennevinsdrikkingen.Fra Brødremenigheten hadde han mottatt en sterk interesse for hedningemisjonen, og begynte tidlig å arbeide for den på Finnø. Ved stiftelsen av Stavanger misjonsforening 1826 - landets eldste - var han med. Likeså hadde han en stor del i st
iftelsen av Det Norske Misjonsselskap 1842, og ble en av dets første hovedstyres 4 rådgivende medlemmer.
1850 foretok han for sin helbreds skyld en reise i Tyskland sammen med sin hustru.
Han kom forfrisket hjem, men sykdom meldte seg snart igjen, som han døde av.
Hans hustru har satt ham, med hans stille men nidkjære og for den religiøse ånd i hans krets så betydningsfulle gjerning følgende smukke ettermæle:

"Han fremmet tro sin Herres Værk
Paa hver en Maade han vidste,
Hans Legem var svagt; hans aand var stærk
Han virkede til det sidste.
Men stille brændte den indre Ild,
Den slog ikke ud i Flamme;
Den var en Glød, saa hed, saa mild
Og stedse var den den samme;
Hvor helst blant de sorte Kul den laa,
Begyndte de strax at gløde,
Guds aand selv blæste med Kraft derpaa,
Og vækkede Liv av Døde."
Et utvalg av hans etterlatte brev m.m. ble 1922 utgitt av hans sønn Hjalmar under tittel: "En gammel prests efterlatte papirer". Han førte en utstrakt brevveksling med venner i Norge og utlandet, og oversatte fra tysk en verdenshistorie for
skole og familier. 
KIELLAND, Gabriel Kirsebom (I107)
 
178 7 barn BIE, Tollene Giertine (I187)
 
179 7 barn HAUGE, Hildegard (I402)
 
180 7 barn. SMITH, Sara Hansdtr. (I152)
 
181 8 barn HAUGE, Johanna Gustava Elisabeth (I290)
 
182 8 barn HARTMANN, Helga (I358)
 
183 8 barn ORDING, Birgit (I2397)
 
184 9 barn HEIBERG, Engel Arentz (I553)
 
185 9 barn. ROBSTAD, Anne Engel Weinwich (I272)
 
186 9 barn. WINSNES, Johanne Alberta Benedicte (I362)
 
187 Accidentally shot on the Saltair Train a few miles west of Salt Lake City. KIELLAND, Axel Jens (I1847)
 
188 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Atle (I1811)
 
189 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. RYGG, Harald Gram (I2163)
 
190 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. STOLTZ, Christian Kielland (I1068)
 
191 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Flora Liushu (I3200)
 
192 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KAARBØ, Nashida (I3486)
 
193 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. NIELSEN, Lea (I1688)
 
194 Adoptivdatter av Bjarne Kielland og Marit Ingeborg (Lilla) f.Wang GADE, Astri Kielland (I586)
 
195 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Kyrre Width (I2159)
 
196 Agent, medeier og disponent i iseksportselskap i Porsgrunn, revisor.
Tilsynsmann for Riksforsikringsanstalten 1895.
Forretningsfører for Porsgrund kretssykekasse 1913-28.  
WINSNES, Hjalmar Johannes (I376)
 
197 Agronom fra Buddes landbruksskole, Østråt på Jæren.
Utvandret til Amerika 1887.
Bosatte seg i Thurston County, Washington, på farmen "Fredens bolig", som han selv ryddet, og hvor han drev hønseavl.  
BEYER, William Absalon Pederson (I921)
 
198 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ASMYHR, Svein Kristian (I324)
 
199 Ambassadør i Beijing 2001 ANNELING, Kjell (I3105)
 
200 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HAUG, Dagmar Elisabeth Kielland (I2003)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40» Neste»