Notater


Treff 1 til 50 av 1,982

      1 2 3 4 5 ... 40» Neste»

   Notater   Linket til 
1 Artium 1903. Cand. jur. 1908. Praktiserte i Kristiania som høyesterettsadvokat fra 1916. SKAVLAN, Ingar Kielland (I465)
 
2 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Ingrid Marie (I1953)
 
3 Dtr. av godsforvalter John Mackintosh, f. 30. mai 1871, d. 4. juli 1905, g. 6. juni 1895 Jesse Ann Ellis, f. 21. januar 1872, d. 23. august 1937.
Utdannet til sykepleierske ved Western Infirmary i Glasgow 1912-14.
Tjenestegjorde under første verdenskrig som sykepleierske i Egypt og Frankrike inntil 1919, var deretter i krigsdepartementet.
Reiste 1920 til Amerika og ble leder for sykepleieskole ved Emery University, Atlanta, Georgia.
Hun var siden 1946 leder av "New York City Cancer Commitee"s hjelpearbeide.
1 barn. 
OXHOLM, Bel (I558)
 
4 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Lorentz Wilhelm Kruse (I1560)
 
5 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND-LUND, Jon (I1839)
 
6 Overingeniør for Texas Petroleum Company i Colombia.
Ulønnet norsk konsul i Bogota, Colombia. Innvilget avskjed i nåde pga. sykdom ved kgl. res. av 4. februar 1960. 
KIELLAND, Axel Cathrinus Valentin Bang (I528)
 
7 "av Listerlen" BEELAND, Ulfor Thorchildsen (I211)
 
8 "Bestemt for Lærerstanden erholdt han ved private Informatorer syv Aars Undervisning i de døde Sprog; men Faderens aftagende Helbred gjorde Sønnens Hjælp ved Handlesforretningerne nødvendig, hvorved Afreisen til Academiet blev først udsat o
g senere opgivet. Foruden Veiledning hos Faderen i Handelskundskap og levende Sprog erhvervede han sig da tillige de nødvendige Indsigter i Lovkyndigheden."
Han tok borgerskap i Stavanger 2. april 1783 og drev i noen år egen forretning ved siden av at han bisto faren. 1788 fusjonerte de to firmaene under navnet "Jacob Kielland & Søn".Da faren døde arvet han et teglverk på Sandnes, skip og skipsparter, og en betydelig formue. Det var gyldne tider som nå begynte. De stadige krigene mellom England og Frankrike var gunstig for det nøytrale Danmark-Norge og til tross for at han, liksom faren, ikke assurerte skipene, gikk forretningene bedre enn for de fleste. I tillegg til handelsvirksomheten ga vervet som assuransekommisær betydelige inntekter under de urolige krigsårene, dels i forhandlinger med kaprere og innløsning av priser, dels i form av provisjon ved auksjoner over vrakgods. Da Danmark-Norge i 1801 også ble part i krigen var rederiets størrelse slik at Kielland hadde 1 bark liggende i Napoli, 3 brigger i Hamburg, St. Ubes og i embargo i Shields, mens 1 fregatt, 3 brigger og 1 galeas lå i opplag ved Stavanger. Fremgangen varte helt til et nytt krigsutbrudd 1807. På ett år ble det meste av flåten kapret, mye last gikk tapt og all handel stanset mer eller mindre opp. Handel
shuset overlevde krigen som ett av de få, ved kontrakter på eksport av fisk og hummer og ved smidig omgåelse av skatter og lisenser.
Tidlig hadde han en betrodd posisjon i byen. 1784 avanserte han fra stadsløytnant til sjef for borgervæpningen. 1786 ble han formann for byens eligerede menn, et verv som han beholdt uavbrudt i 35 år. 1788 representerte han byen ved kronprinsens forventede besøk til Kristiansand. med frie fullmakter. 1787 ble han britisk visekonsul. Den dobbelte stillingen som stadskaptein og visekonsul utnyttet han i 1793 og 1796 til å hindre engelske orlogsskip i å krenke landets nøytralitet, "nemlig i August 1793 da den engelske Fregat Dido under Comando af Sir Charles Hamilton, efter at have imod Territorial-Retten bemægtiget sig den franske Corsaire Le vrai Patriote af Dunkerque til Ankers en Mil udenfor Byen, sendte armerede Baade ind i Byen for at undtage sex der liggende franske Priser, og i Mai 1796 da Fregatten Pegasus under Comando af Capt. D. Onelly kom ind i Stavanger Havn og bemægtigede sig og havde allered besat det med en betydelig Ladning Sukker og andre vestindiske Varer til Hjemstedet Amsterdam bestemte og i Stavanger liggende tremastede Skib Zeevrugt; thi ved Overtalelse, rudsler og tilsynelatende militaire Tilberedelser ved det Byen tilhørende Batterie da besat med 10 Sexpundere, hvortil ikke havdes en Kugle, bragte han begge disse Fregat Commandeurs til at afstaa fra deres Forsæt, skiønt paa den Tid Pegasus kom til Stavanger en anden Fregat af samme Esquadre udtog fra Farsund et armeret hollandsk Skib og tvende
franske Priser."
Ved urolighetene med England 1801 organiserte han borgervæpningen og innredet batteriene i hensiktsmessig stand. "Da Misvæxt i 1801 og 1802 og Vanskelighed for Tilførsel af Korn foraarsagede Mangel og Dyrtid i Stavanger Amt som i det hele vesten- og nordenfjeldske Norge, forsynede han uden mindste Fordel Byen og Distriktet med Korn, og det saa rigeligt, at Stavanger Amt kunde undvære og frabad sig den kongelige Understøttelse til Hjælp i Nøden, som de andre Amter begjærligen modtog. I 1807 ved Udbruddet af Krigen med England oprettede han ligeledes uden al Fordel Magasiner af Korn og Mel for Stavanger Amt og By og vedligeholdt samme, indtil Stiftsbefalingsmand Thygesons Magasin og siden Provianteringscommissionens Foranstaltninger gjorde videre private Bestræbelser heri overflødige. I 1808 byggede og udrustede han til Landets Forsvar paa egen Bekostning en Kanonjolle og en mindre Kanonslup. Hans Pengeudlæg under Krigsurolighederne til Kongens og Landets Tjeneste udgjør betydelige Summer; thi hans Kasse stod stedse aaben, naar uformodentlige Udgifter forefaldt, saavel til Søe- som Land-Etaten, Kystforsvaret og andet, og alt uden deraf at beregne noget over de udlagte Summer; kort sagt, han viste sig ved hver Anledning som en troe Kongens og Landets Mand, somholdt det for Pligt at virke alt mueligt til det Almindeliges Bedste." Belønningen kom i form av Kongens Gullmedalje for edel dåd 17. juni 1803, utnevnelse til kon
gelig agent med justisråds rang desember 1803, og Ridder av Dannebrogs orden 1809.
Gabriel var på flere måter en velgjører for hjembyen. Han tok seg av dens fattig- og skolevesen og var medlem av leseselskaper. Han virket for veivesenets oppkomst, for utvidelse og stadfestelse av Stavangers handelsrettigheter og privilegi
er, arbeidet for anskaffelse av fyrtårn på Hvidingsø og for tilveiebringelsen av tidsmessige losbåter.
Medlem av flere statlige kommisjoner. Da forliksvesenet ble opprettet 1795, ble han valgt til forlikskommisær som han fortsatte med 26 år inntil sin død - kommisjonen ble holdt hver lørdag i hans hus. Det siste år av sitt liv førte han en omfattende korrespondanse om spørsmålet at Norge skulle få sitt eget handelsflagg, og han har en stor del av æren for at saken ble gjennomført av Stortinget i 1821. Han fikk fornyet tillit som britisk visekonsul 1816, dessuten preussisk kons
ulatmandatar 1813, og hamburgsk visekonsul 1817.
Igangsatte 1799 byggingen av Ledaals til sommerbolig. Praktbygget sto ferdigstilt 1803, og var siden sete for en pompøs selskapelighet. På Ledaal opparbeidet han en betydelig boksamling, hadde en numismatisk samling, en etnografisk samling og en samling av gamle dokumenter og diplomer. Mye av dette har funnet veien til museer, universitetet og Riksarkivet. Han hadde svært dårlig helse, spesielt led han av blæresten. Ved valget til Eidsvoldsforsamlingen var det et lengre sykeopphold som hindret ham fra å stille som kandidat. Innvalgt som Stavangers stortingsrepresentant 1815, men avsto fra vervet. Likevel hadde han et medfødt godt humør, han har vært en fortrinnlig selskapsmann og avholdt i sine omgivelser. Hans
stilling bragte ham også uvenner, og det forekommer enkelte uttalelser som tyder på at han med sitt noe avmålte, selvsikre vesen kunne virke mindre sympatisk på fremmede.

Ved hans bortgang ble "Jacob Kielland & Søn" regnet som landets førende handelshus. Begravelsen ble gjennomført i en overmåte pompøs seremoni. Det finnes flere etterlatte silhuetter, og ett oljeportrett antagelig fra 1787. 
KIELLAND, Gabriel Schanche (I56)
 
9 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SMITH-KIELLAND, Kari Anne (I1458)
 
10 (G. 1. Jan Henrichsen, borger i Stavanger, d. 1688)
Dtr. av Prost Jacob Jochumsen Kirsebom, f. 20. november 1616, d. 6. august 1694, g. 1640 Karen Jacobsdtr. (Hindsholen), skiftet 24. juni 1666.
Ingen barn. 
KIELLAND, Elisabeth Jacobsdtr. (I216)
 
11 (G. 2. løytnant Andreas Henrich Lembach, f. 1744, begr. 30/12 1782)
Dtr. Av Stephen Tronsen Bø, f. 1711, bruker på Bø i Sogndal, begr. 27/10 1780, g. 28/10 1731 Ingeborg Jensdtr. Schaaland, f. 1713, begr. 28/7 1776.
3 barn i første ekteskap. 
LEMBACH, Berthe Stephensdtr. (I170)
 
12 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. GABRIELSEN, Andrea Freidman (I1932)
 
13 (g1. Mjelva)
1 datter i første ekteskap. 
KIELLAND, Esther Helene Njøs (I1491)
 
14 (g2. 11. mai 1967 i Oslo med Bjørn Hagen, sjåfør) KIELLAND, Ellen (I1350)
 
15 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. JOHANSSON, Jorunn Irene (I328)
 
16 (kallet Kielland)
Var 1814 seksjonssjef.  
RÆGELAND, Lars Larsen (I160)
 
17 1 barn BIE, Amalie Johanne (I184)
 
18 1 barn BIE, Gesine Gjertine (I191)
 
19 1 barn ZETLITZ, Frøchen (I246)
 
20 1 barn SCHIØTZ, Axeliane Christina (I413)
 
21 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KRAG, Gudrun (I1616)
 
22 1 barn HANSTEEN, Elisabeth Gabrielle (I2403)
 
23 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MYHRSTAD, Tove (I2561)
 
24 1 barn TOBIASSEN, Grete (I2742)
 
25 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KÜHLE, Lise (I3209)
 
26 1 barn 2003 TØNNESSEN, Lene S (I2582)
 
27 1 barn i første ekteskap DREYER, Gabrielle Kielland (I1571)
 
28 1 barn. BEYER, Kirsten Jeanette Cappelen (I914)
 
29 1 barn. HAGEN, Anna Harris (I997)
 
30 1 barn. HAHN, Margit Kielland (I1032)
 
31 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. STOLTZ, Tone Kielland (I1067)
 
32 1 barn. HUGAAS, Emma Margrete (I1322)
 
33 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. RYGG, Mary Anne Davies (I2166)
 
34 1 barn. LANQUIST, Frances Gustava (I2318)
 
35 1 barn. PIENE, Irmgard (I2507)
 
36 1 barn: Kristine Kristiansen, døde ung. KRISTIANSEN, Sirene Frederikke (I185)
 
37 1 års opphold i Frankrike 1919.
Kontordame i Bergen.
Ingen barn, men ett adoptivbarn: Thomas Finne, f. 15. juli 1946 i Odda. 
FINNE, Rigmor (I861)
 
38 10 barn. HAUGE, Gabrielle Caspara Sigismunda (Ella) (I385)
 
39 13 år gammel kom han til Trondhjem for å være i huset hos cand. theol. Olaus Wullum og motta undervisning hos ham, og ble der til 1840.
Da foreldrene nødig så at han fulgte sin tidlig ytrede lyst til å gå til sjøs, fikk de ham 1841 anbragt ved handelen hos O.P. Moe i Christiansand.
Lysten til sjøen vedble imidlertid å vokse, og 1842 gjorde han sin første sjøreise med fartøy fra Christiansand.
Samme år ble han opptatt som navigasjonselev ved sjøkadettinstituttet i Fredriksvern, hvorfra han tok avgangseksamen 1844.I 1845 gjorde han en reise til Sortehavet med Jacob Kielland & Søns skip "Ledaal", og fór derpå 8 år med fartøyer fra Christiansand, 1848 - 51 som førstestyrmann og 1851 - 54 som fører av skipet "Balder", som i denne tid gjorde reiser til S
yd-Amerika.
1855 - 59 førte han briggene "Favoriten" og "Ørnen" av Stavanger og vinteren 1859 - 60 statens postdampskip "Constitutionen".
I 1861 kom han i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs tjeneste og var fører for dampskipene "Nidelven", "Haakon Jarl", "Trondhjem", "Tordenskjold" og "Olaf Trygvesøn" inntil 1874.
Han ble da ansatt som inrulleringsbetjent i Mandal, og ble 1880 i samme egenskap forflyttet til Fredrikstad.
Fra denne stillingen tok han avskjed 1903, og bosatte seg 1907 i Kristiania. 
KIELLAND, Johannes Jan Gustavus (I276)
 
40 1840 opptatt i Professor Mariboes skole i København for senere utdannelse ved et polyteknisk institutt, 1846-47 i Lübeck, 1848 for opplæring i landbruk ved Løvegård ved Slagelse.Ved hjemkomsten til Stavanger var han på farens kontor og foresto driften av Ledaal. Han var eier av eiendommen "Holmegenes", skilt ut fra Ledaal 1863, og "Utvig" på Karmøy overtatt fra svigerfaren, og levde som rentier. Eiendommen "Holmege
nes" var omfattende og strakte seg til deler av Mosvatnet. Navnet "Holmegenes" fikk eiendommen fordi "Ørnaholmen" i Mosvatnet inkluderte Holmegenes.Han utviklet et tidsmessig landbruk og fikk anlagt en stor park som vokste til. Alexander L. Kielland omtaler sin onkel i varme ordelag og ikke uten grunn. Da Alexander bestemte seg for å bli forfatter på heltid var det Axel som støttet ham
, særlig etter Alexanders diskusjoner med faren. Han førte et selskapelig hus og hadde en eksklusiv vinkjeller.
Portrettmedaljong modellert av sønnen Valentin. 
KIELLAND, Axel Christian (I87)
 
41 19041226-051 Barth, Magnus Birger Daniel Agnevägen 1 Död 11/1 1965. Kyrkobokförd i Danderyd, Djursholms kn (Stockholms län, Uppland). Född 26/12 1904 i Danmark. Gift man (14/8 1937). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Danderyd, Danderyds kn (Stockholms län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Danmark Källor: DB, DA / DOR 65 MAGNUS, Birger Daniel Barth (I3874)
 
42 19170319-0825 Barth Magnus, Anna Marg A Göransdotter Agnev 6 182 61 Djursholm (Boendeadress 1 nov 1970) Död 16/8 1971. Kyrkobokförd i Danderyd, Danderyds kn (Stockholms län, Uppland). Mantalsskriven på samma ort. Född 19/3 1917 i Engelbrekt (Stockholms stad, Uppland). Änka (11/1 1965). -------------- Födelseförsamling i källan: Engelbrekt (Stockholms län) Källor: MTL 71 / RTB 71 / RTBd 71 / UTD 71d KALLING, Anna Margareta Göransdotter (I4986)
 
43 1966 - Russ Fana Gymnas, Bergen
1975 - Cand Psychol, UiB
1987 - Professor, Dr Philos, UiB

FORSKNINGSPROSJEKT
Norsk standardisering av personlighetstestene MMPI-2 og MMPI-A
Risikofaktorer hos barn (SGA, LBW)
Klinisk Nevropsykologi / EEG-metoder (Brain Mapping, ERP)

INTERESSE-/SPESIALOMRÅDE
Klinisk nevropsykologi
Personlighetspsykologi
Smerteforskning
Utviklingsnevropsykologi
Nevrofysiologi / nevropsykologi

PUBLIKASJONSOVERSIKT:
1. Sommerfelt, K., Pedersen, S., Ellertsen, B., & Markestad, T. (1996). Transient
dystonia in non-handicapoped low-birthweight infants and later neurodevelopment. Acta
Paediatrica, 85, 1445 - 1449.
2.. Zwart, J.A., Ellertsen, B., & Bovim, G. (1996). Psychosocial differences and MMPI-2
patterns in migraine, cluster headache, tension headache and cervicogenic headache.
New Trends in Experimental and Clinical Psychiatry, 12, 167 - 174.
3. Vilming, S., Ellertsen, B., Troland, K. & Schrader, H. (1997). MMPI profiles in
post-lumbar puncture headache. Acta Neorologica Scandinavia, 95, 184-188.
4. Ellertsen, B., Havik, O., & Skavhellen, R. (1996). The Norwegian MMPI-2. In J.N.
Butcher (Ed). International adaptations of the MMPI-2: A handbook of research
and clinical applications. Minneapolis: University of Minnesota Press.
5. Ellertsen, B. (1996). Headache & Migraine. In A. Baum, C. McManus, S. Newman, J.
Weinman, R. West (Eds.). Cambridge Handbook of Psychology, Health and
Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

 
ELLERTSEN, Bjørn (I3549)
 
44 2 barn OLSEN, Anna (I399)
 
45 2 barn SMITH, Assa (I426)
 
46 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ERIKSEN, Anne Kathrine (I642)
 
47 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. EVENSEN, Kari Kielland (I1081)
 
48 2 barn MELAND, Eva Johanne (I1211)
 
49 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HOVSBAKKEN, Anne Elisabeth (I1212)
 
50 2 barn BECKER, Erna Alice (I1451)
 

      1 2 3 4 5 ... 40» Neste»